СБАЛО „Свети Мина” ЕООД   Благоевград

Декларация за достъпност


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
 
Раздел 1
Задължително съдържание

Народно събрание осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
 
Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
 
Уебсайт на адрес: https://sbalo-svetimina.com/
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
 
I. Статус на съответствие
 
Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.
 
II. Недостъпно съдържание
 
Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на Народно събрание са описани по-долу в таблица Приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Изискване на стандартаПояснения
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)Не е осигурено
Да не се представя текст във вид на изображение

Частично осигурено

Спазено е с изключение на някои pdf файлове и инфографики, които предполагат съдържание в графична форма

Да не се представя текст във вид на изображение без изключения

Частично осигурено

Изключение са някои pdf файлове и инфографики, които предполагат съдържание в графична форма

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращенияНе е осигурено
Предположения за корекция при въвеждане на данни и допусната грешкаНе е осигурено

 

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.
 
Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 08.02.2024 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта и външна оценка извършена от трета страна

 

Обратна информация и данни за контакт: За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да използвате следния адрес: [email protected]

 

Процедура по прилагане:

1. В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Народното събрание, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

  • Сигнали за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет портала на СБАЛО “Св. Мина” по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ), се подават чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на адрес [email protected].
  • Получените сигнали се разглеждат по утвърдения от институцията ред.

2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на [email protected] (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София 1000.
3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".


 Раздел 2
Препоръчително съдържание

 

СБАЛО “Св. Мина” Благоевград се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас.

Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на болничното заведение.

СБАЛО “Св. Мина” Благоевград се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.