"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград

„е лечебно заведение с областни функции за населението на област Благоевград. СБАЛО Свети мина Благоевград е с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания. Осигурява съвременни методи за рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания, съобразени с водещите медицински технологии. Добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал му отреждат водещо място сред лечебните заведения в Югозападна България.

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград

Основната задача, която си е поставил екипът на болницата по онкология е:
повишаване на качеството на предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ;
условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги;
дейностите, чрез които се осъществява медицинската помощ.
За постигането й Ръководството системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:
1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/.
2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.
3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.
4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.

Обяви

СБАЛО "Свети Мина" ЕООД, град Благоевград
Специализирана болница по онкология „Свети Мина” ЕООД, Благоевград обявява следните свободни работни места:

Документи се подават всеки ден от 08:30 до 15:00 часа в 213 кабинет в сградата на СБАЛО „Свети Мина“, тел. 73/882857.

 1.  

  З А П О В Е Д

   № 33/27.02.2020 г.

   

             На основание чл. 68 от ЗЛЗ, във връзка с чл. 89 и следващите от КТ и Вътрешни Правила за провеждане на конкурси, утвърдени от управителя на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Да се проведат конкурси за заемане на следните длъжности в СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, гр. Благоевград

  I. Началник отделение на:                              

  1. Отделение по образна диагностика
  2. Отделение по обща и клинична патология
  3. Клинична лаборатория
  4. Отделение по лъчелечение
  5.   Отделение по медицинска онкология
  6.   Хирургично отделение
  7. Гинекологично отделение
  8. Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение /ОАРИЛ/

       II. Главна медицинска сестра

       III. Конкурсите за началник на отделение и за главна медицинска сестра ще се проведат при следните условия:

  Вид – отворен, с участие и на външни кандидати.

        Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с обявените изисквания;

  Втори етап – оценка на писмен проект;

  Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

  До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писменият проект не по-ниска от много добър 4:50;

        Оценяването ще се извършва по шестобална система. Максимален брой точки - 6.

  Изисквания за заемане на длъжността началник на отделение:

  1. Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина”;
  2. Да имат придобита специалност, съответстваща на профила на отделението;
  3. Да имат минимум 10 /десет/ години общ медицински стаж като лекар и 5 години стаж по специалността, според медицинския стандарт за съответната структура;
  4. Да имат най-малко 5 години управленски опит.

  IV. Необходими документи за участие в конкурса за заемане на длъжността началник на отделение:

  • Заявление за участие в конкурса, свободен текст;
  • Професионална автобиография;
  • Копие от диплома за висше медицинско образование;
  • Копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението;
  • Сертификати за допълнителна медицинска квалификация;
  • Удостоверение за членство в съсловните лекарски организации
  • Препис извлечение от трудовата книжка;
  •     Проект на тема: „Тригодишна програма за развитие на ............................../изписва се наименованието на структурата/.

  Изисквания за заемане на длъжността главна медицинска сестра

  1. Висше медицинско образование, степен „магистър” или „бакалавър” по  специалността „Управление на здравни грижи”;
  2. Трудов стаж най-малко 10 години като медицинска сестра;
  3. Да имат най-малко 5 години управленски опит или 3 години опит като главна или старша медицинска сестра.

  Необходими документи за участие в конкурса за длъжността главна медицинска сестра:

  • Заявление за участие в конкурса, свободен текст;
  • Професионална автобиография;
  • Диплом за завършено медицинско образование - копие;
  • Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”- копие;
  • Копия от други удостоверения за повишаване на квалификацията (ако има такива);
  • Препис-извлечение от трудовата книжка;
  • Удостоверение за членство в БАПЗГ;
  • Проект на тема: „Тригодишна програма за управление на здравните грижи в лечебното заведение“.

  V. На кандидатите за участие в конкурса да се предоставя при поискване:

  1. Длъжностна характеристика;
  2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на съответното отделение;
  3. Статистически данни за дейността на отделението за периода 2019 г. – 2017 г.;
  4. Икономически показатели  по пера за предходни финансови години, 

  от 09:00 ч. до 15:00 ч. всеки работен ден, срещу документ за самоличност, от отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД. ул. "Васил Левски” № 62.

  VI. Подаване на документи:

  1. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плик се поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис „Плик 1” – съдържащ необходимите документи за участие и „Плик 2” – съдържащ писмената програма.
  2. Документите са подават всеки работен ден в „Деловодство” на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД;
  3. Документите се приемат до 15:30 часа на 30.03.2020 г., включително;
  4. Първи етап на конкурса – проверка за съответствие на подадените документи с обявените изисквания – 31.03.2020 г. от 10 ч. в административната част от сградата на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД.

  VII.Обява за провеждане на конкурсите да се публикува на 28.02.2020г. във в. „Струма” и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград, ул. "Васил Левски” № 62.

  VIII.

  Информация относно датите на провеждане на етапите на конкурса, оценяване, класиране и други да се публикуват своевременно и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград http://www.sbalo-svetimina.com/.

   

  УПРАВИТЕЛ: Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ