"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград

„е лечебно заведение с областни функции за населението на област Благоевград. СБАЛО Свети мина Благоевград е с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания. Осигурява съвременни методи за рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания, съобразени с водещите медицински технологии. Добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал му отреждат водещо място сред лечебните заведения в Югозападна България.

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград

Основната задача, която си е поставил екипът на болницата по онкология е:
повишаване на качеството на предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ;
условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги;
дейностите, чрез които се осъществява медицинската помощ.
За постигането й Ръководството системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:
1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/.
2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.
3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.
4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.

Обяви

СБАЛО "Свети Мина" ЕООД, град Благоевград
Специализирана болница по онкология „Свети Мина” ЕООД, Благоевград обявява следните свободни работни места:

Документи се подават всеки ден от 08:30 до 15:00 часа в 213 кабинет в сградата на СБАЛО „Свети Мина“, тел. 73/882857.

 1. 2 . Медицински лаборант за клинична лаборатория  - 1;

  3. Магистър-фармацевт

  4. Помощник фармацевт

  5. Медицинска сестра за работа в аптека

 1. 3. Медицински сестри.

 1. Одобрявам:

  /Д-р Георги Георгиев - Управител/

    

  З А П О В Е Д

   № 107/08.07.2019 г.

  На основание гл. IV, т. 3 от Договор за възлагане управлението на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград № 268-ЧР-Д/18.03.2019г.,

   

  НАРЕЖДАМ

   

  1. Да се проведе публичен търг с явнно наддаване за продажба на автомобил марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, вид „Специален-линейка“, брой места – 1+2, с рег. № Е 4154КТ, дата на производство – 2002 г, 2200 кубика – дизел, стандарт EURO 3.
  2. Начална тръжна цена на превозното средство – 20000лв.
  3. Депозит за участие в размер на 200.00 лв., платими в брой или по сметката на ЛЗ BG11SOMB91301013959201, Общинска банка. При неявяване на участник на търга, депозитът не се възстановява.
  4. Цена на документация – 10.00 лв.
  5. Публичният търг да се проведе на 26.07.2019г., от 10:00 часа в стая № 215, в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.
  6. Заплащането на цената да се извърши в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедтта за определяне на участника спечелилил търга.
  7. При неявяване на кандидат, да се проведе втори търг на 307.2019г. от 10:00 часа в стая № 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.
  8. Копие на настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.