"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград

„е лечебно заведение с областни функции за населението на област Благоевград. СБАЛО Свети мина Благоевград е с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания. Осигурява съвременни методи за рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания, съобразени с водещите медицински технологии. Добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал му отреждат водещо място сред лечебните заведения в Югозападна България.

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград

Основната задача, която си е поставил екипът на болницата по онкология е:
повишаване на качеството на предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ;
условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги;
дейностите, чрез които се осъществява медицинската помощ.
За постигането й Ръководството системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:
1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/.
2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.
3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.
4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.

Обяви

СБАЛО "Свети Мина" ЕООД, град Благоевград
Специализирана болница по онкология „Свети Мина” ЕООД, Благоевград обявява следните свободни работни места:

Документи се подават всеки ден от 08:30 до 15:00 часа в 213 кабинет в сградата на СБАЛО „Свети Мина“, тел. 73/882857.

 1.         ОБЯВА

  На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 175/19.09.2022г. на управителя на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД

  О Б Я В Я В А М

  Конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка от длъжността 

  ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

  в Отделение по образна диагностика на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД

   

  Длъжността се обявява за заемане по трудово правоотношение съгласно Наредба №1/22.01.2015г. на МЗ.

   

  Трудов договор /Допълнително споразумение към трудовия договор се сключва с кандидата, който е класиран на първо място.

  Срок на трудовия договор/допълнително споразумение: до изпълнение на учебната програма и индивидуалния учебен план по придобиване на посочената специалност, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба №1/22.01.2015 г.

  Наименование на предприятието: СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Отделението по образна диагностика

  Място на работа: гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 62, ет.1;

  Характер на работата:  Провеждане на обучение за придобиване на специалност „Образна диагностика“ по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ. Обучението се осъществява чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като той носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.  

  Изисквания за длъжността: Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;

  Желаещите да кандидатстват за горепосоченото място, следва да представят в деловодството на болницата: гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 62, ет.1, следните документи:

  1. Заявление свободен текст;
  2. Копие на диплома за завършено висше медицинско образование;
  3. Копие на удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
  4. Копие на документ за самоличност на кандидата;
  5. Свидетелство за съдимост;
  6. Професионална биография /CV формат/;
  7. Други документи по преценка на кандидата.

  Документи ще се приемат в срок до 20.10.2022г.

  Документите на кандидатите се регистрират по реда на тяхното постъпване в деловодството на болницата.

  Приемът на специализанти ще се извърши след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда, в два етапа, от които:

  • първи етап - по документи;
  • втори етап - събеседване – само с кандидатите, допуснати до втория етап.

  До конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в настоящата заповед, съгласно чл. 93 от Кодекса на труда. Лекари работещи на трудов договор в болницата са с предимство.

  Допуснатите кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.