"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ.

Включва: Сектори лъчелечение и Сектор палиативни грижи.
В отделението се осъществява:

  • Лекарствено лечение на онкологичните заболявания с най-съвременните меди-каменти и методи.
  • Палиативно лечение на онкологично болни.
  • Участие в клинични срещи и обсъждания.
  • Осигурява лечение на болни с авансирали онкологични заболявания.

Целта е да се подобри качеството на живот на болните и техните семейства.
Провежда се самостоятелно перкутанно и повърхностно лъчелечение на онкоболни и лъчелечение на нетуморни заболявания.
Отделението разполага с Киловолтна близкофокусна и дълбока рентгенова лъчетерапевтична апаратура.

Телефони: 073/ 882 857, вътр. 22, 25, 29


Завеждащ отделение: д-р Христина Кузманова - Янкова

Доктори: д-р Радка Георгиева, д-р Васил Стоименов, д-р Реджеп Реджеп
Медицински Физици: Крум Стоилов, Любомир Ганчев

Старши рентгенов лаборант: Силвия Петрова
Лаборанти: Катя Заваринова, Мария Стоева.