"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Обществени поръчки

Наименование Описание
Публична покана

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ, ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

свали
Публична покана

Публична покана с предмет: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД, град Благоевград по Проект BG 051PO001-2.3.03-0250

свали
Публична покана

Пране на болнично бельо за нуждите на "СБАЛО" Свети Мина"" ЕООД Благоевград

свали
Обществена поръчка

Доставка на лекарства антинеопластични средства за нуждите на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД

свали
Публична покана

Доставка на реактиви за нуждите на "СБАЛО "Свети Мина"" ЕООД

свали
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ 2013

свали