"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Конкурс за длъжността главна медицинска сестра

О Б Я В А

Управителят на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, гр. Благоевград, ул. „Васил Левски” № 62 на основание чл. 68, ал. 7 и чл.70, ал. 1 от ЗЛЗ, във връзка с чл.90, ал.1 от КТ и, Вътрешни Правила за провеждане на конкурси на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, гр. Благоевград и Договор за възлагане на управление от 01.12.2014г., обявява:

Конкурс за длъжността „Главна медицинска сестра“

Конкурсът ще се проведе при следните условия:
I. Вид на конкурса конкурса – отворен, с участие на външни кандидати.
II. Начин на провеждане на конкурса за Главна медицинска сестра:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Писмена разработка и защита на проект на тема: „Управление на здравните грижи в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД за три годишен период”
3. Събеседване върху проблеми на качеството и икономическата ефективност на програмите по здравни грижи
III. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по „Управление на здравни грижи”;
2. Трудов стаж най-малко 10 години като медицинска сестра;
3. Управленски опит.
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за участие в конкурса, свободен текст
CV (Автобиография)
Диплом за завършено медицинско образование-нотариално заверено копие;
Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”-нотариално заверено копие;
Копия от други удостоверения за повишаване на квалификацията (ако има такива);
Препис-извлечение от трудовата книжка;
Удостоверение за членство в БАПЗГ;
Декларация за не извършване на конкурентна дейност;
Проект на тема: „Управление на здравните грижи в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД за три годишен период ” до 10 страници – 3 екземпляра.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” - съдържащ необходими документи за участие в конкурс и „Плик 2” - проект на тема: „Управление на здравните грижи в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД за три годишен период”.
По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса поставя въпроси и от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.
Документите се подават лично или чрез упълномощен представител в 30-дневен срок от публикуване на обявата в отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград, ул. „Васил Левски” № 62, всеки работен ден от 09.00ч до 15.00ч.
V. Критерии за оценка на кандидатите:
1. критерий “документи за участие в конкурса”;
2. критерий “оценка на проект”;
3. критерий “събеседване”;
4. критерий “курсове и сертификати за повишаване на квалификацията”.
Оценяването ще се извършва по шестобална система. Максимален брой точки - 6.
VI. На кандидатите за участие в конкурса да се предоставя при поискване:
1. Длъжностна характеристика;
2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на ЛЗ;
3. Статистически данни за дейността на ЛЗ за периода 2013 г. – 2016 г.;
4. Икономически показатели по пера за предходната финансова година
от 09:00 ч. до 15:00 ч., всеки работен ден, срещу документ за самоличност от отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД. ул. "Васил Левски” №62.
Телефон за контакти: 073/ 88 28 57
На не допуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7 дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът и мястото за провеждане на съответния етап от конкурса. Крайният резултат от конкурса, съгласно чл. 95, ал. 2 от КТ, ще бъде съобщен писмено на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.
Информация относно датите на провеждане на етапите на конкурса, оценяване, класиране и други ще се публикуват и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград http://www.sbalo-svetimina.com/.
Обявата е публикувана на 13.06.2016г. във в. „Вяра” и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград, ул. "Васил Левски” № 62.

прочети още

Конкурс за длъжността началник отделение за:

Свали Файл

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

2. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

3. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

4. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

5. МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

6. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

7. ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

8. ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

9. ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

10. ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ /ОАРИЛ/

Конкурсът ще се проведе при следните условия: Вид на конкурса – отворен, с участие на външни кандидати Начин на провеждане на конкурса:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Писмена разработка и защита на проект на тема: „Програма за организация на дейността на отделението за срок от 3 /три/ години с оглед ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението”.
3. Събеседване
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”;
2.Да имат придобита специалност, съответстваща на профила на отделението;
3.Да имат минимум 15 / петнайсет / години общ медицински стаж като лекар и стаж по специалността, според медицинския стандарт за съответната структура;
4. Да имат най-малко 10 години управленски опит.
Необходими документи за участие в конкурса:
 Заявление за участие в конкурса, свободен текст
 CV (Автобиография)
 Копие от диплома за висше медицинско образование;
 Копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението;
 Сертификати за допълнителна медицинска квалификация;
 Удостоверение за членство в съсловните лекарски организации
 Препис извлечение от трудовата книжка;
 Декларация за не извършване на конкурентна дейност –свободен текст
 Проект на тема: „Програма за организация на дейността на отделението за срок от 3 /три/ години с оглед ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението” до 10 страници – 3 екземпляра. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” - съдържащ необходими документи за участие в конкурса и „Плик 2” - проект на тема: „Програма за организация на дейността на отделението за срок от 3 /три/ години с оглед ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението”. По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса поставя въпроси и от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител в 30-дневен срок от публикуване на обявата в отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград, „Васил Левски” № 62, всеки работен ден от 09.00ч до 15.00ч
Критерии за оценка на кандидатите:
1. критерий “документи за участие в конкурса”;
2. критерий “оценка на проект”;
3. критерий “събеседване”;
4. критерий “курсове и сертификати за повишаване на квалификацията”.
Оценяването ще се извършва по шестобална система. Максимален брой точки - 6.
На кандидатите за участие в конкурса се предоставя:
1. Длъжностна характеристика;
2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на съответното отделение;
3. Статистически данни за дейността на отделението за периода 2012 г. – 2014 г.;
4. Икономически показатели по пера за предходната финансова година. от 09:00 ч. до 15:00 ч. всеки работен ден срещу документ за самоличност от отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД. ул. "Васил Левски” №62. Телефон за контакти: 073/ 88 28 57 На не допуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7 дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът и мястото за провеждане на съответния етап от конкурса Крайният резултат от конкурса, съгласно чл. 95, ал. 2 от КТ, ще бъде съобщен писмено на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му. Информация относно датите на провеждане на етапите на конкурса, оценяване, класиране и други ще се публикуват и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград http://www.sbalo-svetimina.com/. Обявата е публикувана на 15.09.2015г. във в. „Вяра” и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград, ул. "Васил Левски” № 62.
прочети още
 Кмет и ОбС-шеф  подкрепиха протеста на медиците от болницата по онкология

Кмет и ОбС-шеф подкрепиха протеста на медиците от болницата по онкология

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов и председателят на Общински съвет - Радослав Тасков подкрепиха безрезервно символичния протест на работещите в СБАЛО „Свети Мина” ЕООД Благоевград във връзка с промените, предвидени в Закона за лечебните заведения в частта сливане-ликвидация на бившите онкологични диспансери като самостоятелни лечебни заведения. Протестът се проведе днес, 14 май, от 12:30 часа пред сградата на болницата по онкология, повече от 100 лекари, медицински сестри, физици, лаборанти заявиха категоричното си становище, че закриването на онкологичните лечебни заведения съставлява грубо нарушение на правото на специализирана медицинска помощ на лицата с онкологични заболявания. Според кмета д-р Камбитов и Р. Тасков болницата е общинско дружество и не може да се преструктурира без решение на Общински съвет Благоевград. „Като лекар и като кмет на община изразявам категоричното си несъгласие с предложенията за промяна в Закона за лечебните заведения, внесени в НС. Сигурен съм, че същите няма да доведат до целените последици, а именно – добро и качествено лечение на онкологично болните пациенти. СБАЛО „Св. Мина”-Благоевград разполага с едни от най-добрите в страната апарати за диагностика и за лъчетерапия доставени в изпълнение на европейски проект за 5.5 млн. лв. и над 1 млн. лв. собствен финансов ресурс на община Благоевград. В случай, че се приемат предложените промени считам, че ще се компрометира цялата схема по ОП „Регионално развитие”. По изложеното по-горе категорично възразявам срещу механичното сливане на специализираните болници по онкология в многопрофилните болници в областните градове. Не може, за да се възстанови финансовото състояние на МБАЛ, да се лишат от качествено здравеопазване онкоболните. МБАЛ-Благоевград, която е с държавно участие, търпи финансови загуби, докато СБАЛО „Свети Мина” е в стабилно финансово състояние и осигурява качествено лечение” се казва в писмо, изпратено от кмета д-р Атанас Камбитов днес до министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиера Т. Дончев, министъра на здравеопазването д-р Москов и Д. Дариткова, председател на комисията по здравеопазване в НС. „Ние, работещите в СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград, декларираме нашето несъгласие с промените, предвидени в Закона за лечебните заведения в частта сливане-ликвидация на бившите онкологични диспансери като самостоятелни лечебни заведения и сме за запазване на съществуващата специализирана онкологична мрежа. Смятаме, че една система, градена повече от 70 години, и която понастоящем се стремят да въведат Германия и Англия, не може да бъде ликвидирана без медицински и икономически мотиви и всякаква липса на обществен дебат. Сливането-ликвидацията би довела не само до неудачи и несъвършенства в комплексното лечение на онкологично болните, а и пряка заплаха за техния живот”, гласи обръщението на управителя на СБАЛО „Свети Мина” д-р Георги Георгиев по повод символичния протест.

прочети още

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В СБАЛО „СВЕТИ МИНА” ЕООД БЛАГОЕВГРАД

Ние работещите в СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград, декларираме нашето несъгласие с промените, предвидени в Закона за лечебните заведения в частта сливане-ликвидация на бившите онкологични диспансери като самостоятелни лечебни заведения и сме за запазване на съществуващата специализирана онкологична мрежа. Смятаме, че една система, градена повече от 70 години, и която понастоящем се стремят да въведат Германия и Англия, не може да бъде ликвидирана без медицински и икономически мотиви и всякаква липса на обществен дебат. Сливането-ликвидацията би довела не само до неудачи и несъвършенства в комплексното лечение на онкологично болните, а и пряка заплаха за техния живот. На 14 май 2015 год. от 12:30 часа, ще изразим нашето несъгласие с готвените промени с мирен протест пред сградата на болницата и ще обявим началото на символичен протест на работещите в СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград със синя лента по време на работа. Призоваваме цялата общественост да се солидаризира и подкрепи нашия протест.
прочети още

От 1 април СБАЛО ”Свети Мина” въвежда единна регистрационна система за прием и изписване на пациенти

От 01.04.2015г. в СБАЛО ”Свети Мина” ЕООД, Благоевград се въвежда единна регистрационна система за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти. Новата технологията представлява четци на лични документи. През следващата седмица медицинските екипи на болницата ще бъдат обучавани как да работят с новата система и какви данни са нужни за въвеждане, когато се приемат или изписват пациенти.Четците ще бъдат адаптирани към софтуера на програмата, с която болницата отчита дейността си пред Здравната каса. Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти е задължителна за всяка болница – договорен партньор на НЗОК, и медицински дейности, отчетени за пациенти, за които няма записи в системата, няма да бъдат заплащани.
прочети още

Нова система за прием на пациенти в онкологична болница Благоевград

Нова технология за единна регистрационна система на пациенти се въвежда от началото на април т.г. в „Специализирана болница за лечение на онкологични заболявания „Свети Мина” Благоевград. Технологията представлява четци на лични документи. През следващата седмица медицинските екипи на болницата ще бъдат обучавани как да работят с новата система и какви дани са нужни за въвеждане, когато се приемат или изписват пациенти.Четците ще бъдат адаптирани към софтуера на програмата, с която болницата отчита дейността си пред Здравната каса. По този начин във всеки момент от Здравната каса ще могат да правят порверки кога постъпват за лечение или пък се изписват пациенти от отделенията в онкологичната болница, както и какво лечение им е извършено по време на перстоя.
прочети още