"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ЗАПОВЕД 58

З А П О В Е Д

410/27.06.2016 г.

Във връзка с непроведен търг , организиран съгласно заповед № 375/ 09.06.2016 г. на управителя на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград, променям заповед № 375/ 09.06.2016 г в т.5 като

НАРЕЖДАМ

При неявяване на кандидат да се проведе втори търг на 11.07.2016г. от 10:00 часа в стая № 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Копие на настоящата заповед да се публикува на сайта на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Управител:

/Д-р Георги Георгиев/

прочети още

Указания

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЪС ЗАПОВЕД № 375/09.06.2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВННО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛ

МАРКА „ФОЛКСВАГЕН“, МОДЕЛ „ТРАНСПОРТЕР“, ВИД „СПЕЦИАЛЕН“ , БРОЙ

МЕСТА – 5+1, С РЕГ. № Е4645АМ, ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ 13.01.1988г.

УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.

Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо

или юридическо лице.

Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след представяне на

нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

В случай, че кандидатът е чуждестранно лице, пълномощното се представя и с превод

на български език.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.

За допускане до участие в търга, кандидатът трябва да представи на комисията за

провеждане на търга:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), към което прилага

следните документи:

-за физическите лица и представителите на юридическите лица – копие на документ

за самоличност, а в случаите, когато участва пълномощник – и нотариално заверено

пълномощно;

-за кандидати, регистрирани по Търговския закон в Република България – копие на

документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на участника, съгласно

чл. 23 от Закона за търговския регистър;

-за кандидати чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ на съдебен

или административен орган от държавата, в която са установени, с превод на български език;

Заявлението за участие следва да бъде внесено в СБАЛО „СВЕТИ МИНА”

ЕООД, Благоевград, в стая 215, до 15,30 часа на 26.06.2016г.

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Оглед на автомобила може да се извършва всеки ден до 26.06.2016г.

/включително/ от 09.00 часа до 12.00 часа

Кандидат, който не представи някой от посочените по-горе документите или

представеният документ не е в изискуемата форма, не се допуска до участие в търга.

УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Преди започване на търга, комисията установява:

а) самоличността на кандидатите, участващи в търга или на техните представители;

б) редовността на документите на кандидатите за упълномощаване.

Комисията проверява необходимите документи съгласно настоящите указания.

Кандидат, който не е представил изискуемите документи не се допуска до участие в

търга.

Допуснатите кандидати се вписват в списъка на участниците.

Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията.

Когато се яви само един от кандидатите търгът се отлага с 1 (един) час и ако в този

срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като това обстоятелство се вписва в

изготвения протокол от комисията.

Председателят на комисията за провеждане на търга открива търга, като обявява пред

присъстващите:

а) състава на комисията за провеждане на търга;

б) броя на кандидатите, които са се явили за участие в търга;

в) началната тръжна цена;

г) стъпката на наддаване в лева.

Наддаването се извършва чрез обявяване от председателя на комисията на

последователни суми над началната цена, разграничени със звуков сигнал, като всяко

увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми и вдигат номера, под

който са записани в списъка за участие.

Обявената от участника сума се приема за окончателна от комисията и другите

участници в търга, без право на позоваване на грешка.

Преди третото обявяване на последната оферта, председателят на комисията отправя

предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва

със звуков сигнал.

Председателят на комисията обявява участника, спечелил търга и предложената от

него цена.

Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се съставя и подписва от

тръжната комисия в 3 екземпляра - по един за спечелилия търга, за Комисията и за касата на

болницата.

Цената на покупката се внася от спечелилия търга кандидат в срок до 3 (три) работни

дни от закриване на търга по банковата сметка на болницата.

В случай на неплащане на цената в срока обявява се служебно за спечелил търга

участника, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го поканва в

срок до 3 (три) работни дни да извърши плащането. Ако поканеният участник в търга не

внесе цената в определения срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че

вещта не е продадена

След плащане на цената, потвърждаване на превода от банката и представяне на

платежния документ, с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД

Подписаният

..........................................................................................................

.........................................................................................................................................

Декларирам, че направих подробен оглед автомобил марка

„фолксваген“, модел „транспортер“, вид „специален“ , брой места – 5+1, с

рег. № е4645ам, дата на регистрация 13.01.1988г. и съм запознат с всички

особености , които биха повлияли на предложената от мен цена.

Дата ...... 2016 г. Декларатор:..................

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА

СБАЛО „СВЕТИ МИНА” ЕООД

БЛАГОЕВГРАД

от ……………………………………………………….................................... (трите имена

на лицето) лична карта № .................................., издадена от .............................. на ...................

г., ЕГН .................................., живущ/а в гр............................., ул……………………………. №

....., ж.к. ................................................., бл. ........, вх. ....., ап. ...., представител на

....................................................................... (наименование на търговеца)

ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

След като се запознах с документацията за участие в търг с явно наддаване за

продажба на автомобил марка „фолксваген“, модел „транспортер“, вид „специален“ ,

брой места – 5+1, с рег. № е4645ам, дата на регистрация 13.01.1988г., собственост на

СБАЛО „СВЕТИ МИНА” ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

Приемам условията, посочени в указанията и желая да участвам в търга за автомобил

марка „фолксваген“, модел „транспортер“, вид „специален“ , брой места – 5+1, с рег. №

е4645ам, дата на регистрация 13.01.1988г., собственост на СБАЛО „СВЕТИ МИНА”

ЕООД, БЛАГОЕВГРАД и при спечелване на търга от мен ще сключа договора по надлежния

Дата: …………… Подпис:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

прочети още

Заповед

На основание гл. IV, т. 3 от Договор за възлагане управлението на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград № 405-ЧР- Д/14.09.2015г. ,

„Фолксваген“, модел „Транспортер“, вид „Специален“ , брой места – 5+1, с рег. № Е4645АМ,

дата на регистрация 13.01.1988г.

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград. за определяне на участника спечелилил търга.

№ 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

З А П О В Е Д

№ 375/09.06.2016 г.

НАРЕЖДАМ

1. Да се проведе публичен търг с явнно наддаване за продажба на автомобил марка

2. Начална тръжна цена на превозното средство – 600.00лв.

3. Публичния търг да се проведе на 27.06.2016г., от 10:00 часа в стая № 215, в сградата на

4. Заплащането на цената да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедтта

5. При неявяване на кандидат да се проведе втори търг на 11.08.2016г. от 10:00 часа в стая

6. Копие на настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на

прочети още

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

Д-Р ЛИЛИЯ БАГАШЕВА

Д-Р ВАЛЕНТИН СЛАВОВ

Д-Р САШКА БЛАГОЕВА

Д-Р АЛЕКСАНДРИНА ВЛАХОВА

Д-Р ВЛАДИМИР ТАКОВСКИ

Д-Р РАДКА ЛАЗАРОВА

Д-Р АНГЕЛ КАРКЕЛЕВ

Д-Р ВЕНЕРА ДАСКАЛОВА

Д-Р АНТОАНЕТА КАЦАРСКА

Д-Р КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание Протокол № 2 от 30.10.2015г, от работата на Комисия, назначена със Заповед № 834/14.10.2015г. на Управителя на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ “СВЕТИ МИНА” ЕООД, Благоевград, за провеждане на конкурси за началници на 10 отделения и Главна медицинска сестра в СБАЛО „Свети Мина”, във връзка с чл.95, ал. 2, чл. 96, ал. 1 КТ и чл.11 от Вътрешни Правила за провеждане на конкурси, Ви уведомяваме, че сте класирани на първо място в проведения конкурс както следва:

1. Д-р Лилия Багашева – за началник на ОМОРРР

2. Д-р Валентин Славов - за началник на отделение по „Образна диагностика”

3. Д-р Сашка Благоева - за началник на отделение „Клинична лаборатория”

4. Д-р Александрина Влахова - за началник на отделение по „Клинична патология”

5. Д-р Владимир Таковски - за началник на „Хирургично отделение”

6. Д-р Радка Лазарова - за началник на отделение по „Лъчелечение”

7. Д-р Ангел Каркелев - за началник на „ОАИЛ”

8. Д-р Венера Даскалова - за началник на отделение „Микробиологична лаборатория”

9. Д-р Антоанета Кацарска - за началник на ОМО

10.Д-р Красимира Александрова - за началник на отделение по „Гинекология”

Съгласно чл. 96, ал. 1 от КТ, трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата.

Съгласно Чл.12 /1/ от Вътрешни Правила за провеждане на конкурси, участниците могат да подават писмени възражения срещу проведената процедура в тридневен срок от получаване на съобщението за класиране.

Председател комисия:

Лена Сандъкчиева

02.11.2015г.

Благоевград

прочети още
 Немска фондация дари линейка и оборудване за онкоболницата вБлагоевград

Немска фондация дари линейка и оборудване за онкоболницата вБлагоевград

Оборудвана линейка, инвалидни колички, специални хранителни добавки за пациенти с онкологични заболявания, медицински консумативи и други получи като дарение днес Специализираната болница за лечение на онкологични заболявания „Свети Мина” в Благоевград. Дарението се прави от немска фондация, част от Малтийския орден, чиито представители са баронеса Рени Фон Бехтолшайм, Мартин Драхейм и Ласко Лазаров..

„Това дарение е полезно както за болницата, така и за целия град. Надаваме се, че тези контакти ще търпят развитие и в бъдеще, защото всяка една помощ е добре дошла за нашата болница. От мое и от името на колектива изказвам дълбока признателност. Подобни инициативи укрепват доверието ни и ни насърчават в борбата срещу онкологичните заболявания и техните последици, дават увереност и вяра в човешката доброта, състрадание и човечност. С това дарение Вие показвате, че тези ценности са непреходни. Искам да изкажа своята огромна благодарност и лично на баронеса Рени Фон Бехтолшайм “, каза управителят на лечебното заведение д-р Георги Георгиев.

В Югозападна България дарения от фондацията са правени няколко пъти. „Започнахме през 2007 година. Тогава направихме дарение в дома за деца в Благоевград, в Дупница в детски дом за сираци, в Кочериново, в дом за стари хора, в Сапарева баня. Разпределяхме нещата за социално слаби хора“, каза баронеса Рени Фон Бехтолшайм.

„След като приключим тук заминаваме за Пловдивско, след това в Хасково, в Монтана, в Сунгурларе. През годините сме дарявали на много места и ще продължим да го правим“, каза Ласко Лазаров, представител на немската фондация от българска страна.

прочети още