"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СБАЛО „СВЕТИ МИНА“ ЕООД

23.05.2018

Като лечебно заведение и търговско дружество СБАЛО „Свети Мина” ЕООД гр. Благоевград, представялва Администратор на лични данни и е задължено да обработва лични данни на физически лица, като гарантира тяхното обработване изцяло в съответствие с Общ регламент относно защитата на данните Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и други релевантни нормативни актове, включително и настоящата Политика за поверителност.

Тази Политика има за цел да изясни понятията, субектите и реда за обработване на личните данни, които дружеството е задължено да събира, съхранява, обработва и предоставя с оглед осъществяване на основната си дейност.
Политиката може да търпи промени в определени моменти, поради настъпили нови обстоятелства или необходимост от допълнителна защита на данните, като всяка промяна ще бъде незабавно отразявана в настоящия текст.
Ето защо, моля всеки път, когато ползвате наши услуги, да се запознаете с актуалния текст на Политиката.

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от болницата лични данни, както и да поиска от юриста в СБАЛО „Свети Мина”  да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните.

За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне юриста в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД г-жа Лена Сандъкчиева:


на телефон:
+359/887/944 643
по е-mail адрес:
evroconsult@abv.bg
на място – на адреса на болницата: гр. София, ул. Георги Софийски №1, сградата на администрацията

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Целият текст "Политика отностно обработка на личните данни в СБАЛО „Свети Мина“ тук: http://www.sbalo-svetimina.com/about_us

 

прочети още
Фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“ организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в Благоевград

Фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“ организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в Благоевград

Днес, 6 ноември, започва записването за безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата по съвместната програма на Фондация Една от 8 и Avon – „Бъди до мен“.

Прегледите са предназначени за жени между 20 и 60-годишна възраст, които не са диагностицирани с рак на гърдата и не са бременни! 

Прегледите ще се извършват в Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД през месеците ноември и декември (с начална дата 13 ноември).


Ще бъдат прегледани общо 318 жени в Благоевград. Прегледите ще продължат 2 месеца или до изчерпване на бройката безплатни профилактични прегледа. 

Прегледите ще се извършват след предварително записване от 06 до 10 ноември на тел. 073/882857 от 8:30 часа до 13:30 часа.


Желаещите да се прегледат ще попълнят анкета, чиято информация е необходима за статистика в края на кампанията.

 По програмата „Бъди до мен“ ще бъдат прегледани 318 жени в Благоевград, 300 жени в Хасково и 250 жени в Шумен.

прочети още

З А П О В Е Д № 695/24.10.2016 г.

На основание гл. IV, т. 3 от Договор за възлагане управлението на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград № 405-ЧР-Д/14.09.2015г.,

НАРЕЖДАМ

Да се проведе публичен търг с явнно наддаване за продажба на автомобил марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, вид „Специален“ , брой места – 5+1, с рег. № Е4645АМ, дата на регистрация 13.01.1988г.

Начална тръжна цена на превозното средство – 500.00лв.

Публичния търг да се проведе на 01.11.2016г., от 10:00 часа в стая № 215, в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Заплащането на цената да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедтта за определяне на участника спечелилил търга.

При неявяване на кандидат да се проведе втори търг на 04.11.2016г. от 10:00 часа в стая № 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Копие на настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

УКАЗАНИЯ

 

Д-р Георги Георгиев

Управител

 

 

прочети още

ЗАПОВЕД 58

З А П О В Е Д

410/27.06.2016 г.

Във връзка с непроведен търг , организиран съгласно заповед № 375/ 09.06.2016 г. на управителя на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград, променям заповед № 375/ 09.06.2016 г в т.5 като

НАРЕЖДАМ

При неявяване на кандидат да се проведе втори търг на 11.07.2016г. от 10:00 часа в стая № 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Копие на настоящата заповед да се публикува на сайта на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Управител:

/Д-р Георги Георгиев/

прочети още

Указания

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЪС ЗАПОВЕД № 375/09.06.2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВННО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛ

МАРКА „ФОЛКСВАГЕН“, МОДЕЛ „ТРАНСПОРТЕР“, ВИД „СПЕЦИАЛЕН“ , БРОЙ

МЕСТА – 5+1, С РЕГ. № Е4645АМ, ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ 13.01.1988г.

УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.

Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо

или юридическо лице.

Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след представяне на

нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

В случай, че кандидатът е чуждестранно лице, пълномощното се представя и с превод

на български език.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.

За допускане до участие в търга, кандидатът трябва да представи на комисията за

провеждане на търга:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), към което прилага

следните документи:

-за физическите лица и представителите на юридическите лица – копие на документ

за самоличност, а в случаите, когато участва пълномощник – и нотариално заверено

пълномощно;

-за кандидати, регистрирани по Търговския закон в Република България – копие на

документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на участника, съгласно

чл. 23 от Закона за търговския регистър;

-за кандидати чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ на съдебен

или административен орган от държавата, в която са установени, с превод на български език;

Заявлението за участие следва да бъде внесено в СБАЛО „СВЕТИ МИНА”

ЕООД, Благоевград, в стая 215, до 15,30 часа на 26.06.2016г.

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Оглед на автомобила може да се извършва всеки ден до 26.06.2016г.

/включително/ от 09.00 часа до 12.00 часа

Кандидат, който не представи някой от посочените по-горе документите или

представеният документ не е в изискуемата форма, не се допуска до участие в търга.

УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Преди започване на търга, комисията установява:

а) самоличността на кандидатите, участващи в търга или на техните представители;

б) редовността на документите на кандидатите за упълномощаване.

Комисията проверява необходимите документи съгласно настоящите указания.

Кандидат, който не е представил изискуемите документи не се допуска до участие в

търга.

Допуснатите кандидати се вписват в списъка на участниците.

Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията.

Когато се яви само един от кандидатите търгът се отлага с 1 (един) час и ако в този

срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като това обстоятелство се вписва в

изготвения протокол от комисията.

Председателят на комисията за провеждане на търга открива търга, като обявява пред

присъстващите:

а) състава на комисията за провеждане на търга;

б) броя на кандидатите, които са се явили за участие в търга;

в) началната тръжна цена;

г) стъпката на наддаване в лева.

Наддаването се извършва чрез обявяване от председателя на комисията на

последователни суми над началната цена, разграничени със звуков сигнал, като всяко

увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми и вдигат номера, под

който са записани в списъка за участие.

Обявената от участника сума се приема за окончателна от комисията и другите

участници в търга, без право на позоваване на грешка.

Преди третото обявяване на последната оферта, председателят на комисията отправя

предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва

със звуков сигнал.

Председателят на комисията обявява участника, спечелил търга и предложената от

него цена.

Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се съставя и подписва от

тръжната комисия в 3 екземпляра - по един за спечелилия търга, за Комисията и за касата на

болницата.

Цената на покупката се внася от спечелилия търга кандидат в срок до 3 (три) работни

дни от закриване на търга по банковата сметка на болницата.

В случай на неплащане на цената в срока обявява се служебно за спечелил търга

участника, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го поканва в

срок до 3 (три) работни дни да извърши плащането. Ако поканеният участник в търга не

внесе цената в определения срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че

вещта не е продадена

След плащане на цената, потвърждаване на превода от банката и представяне на

платежния документ, с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД

Подписаният

..........................................................................................................

.........................................................................................................................................

Декларирам, че направих подробен оглед автомобил марка

„фолксваген“, модел „транспортер“, вид „специален“ , брой места – 5+1, с

рег. № е4645ам, дата на регистрация 13.01.1988г. и съм запознат с всички

особености , които биха повлияли на предложената от мен цена.

Дата ...... 2016 г. Декларатор:..................

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА

СБАЛО „СВЕТИ МИНА” ЕООД

БЛАГОЕВГРАД

от ……………………………………………………….................................... (трите имена

на лицето) лична карта № .................................., издадена от .............................. на ...................

г., ЕГН .................................., живущ/а в гр............................., ул……………………………. №

....., ж.к. ................................................., бл. ........, вх. ....., ап. ...., представител на

....................................................................... (наименование на търговеца)

ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

След като се запознах с документацията за участие в търг с явно наддаване за

продажба на автомобил марка „фолксваген“, модел „транспортер“, вид „специален“ ,

брой места – 5+1, с рег. № е4645ам, дата на регистрация 13.01.1988г., собственост на

СБАЛО „СВЕТИ МИНА” ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

Приемам условията, посочени в указанията и желая да участвам в търга за автомобил

марка „фолксваген“, модел „транспортер“, вид „специален“ , брой места – 5+1, с рег. №

е4645ам, дата на регистрация 13.01.1988г., собственост на СБАЛО „СВЕТИ МИНА”

ЕООД, БЛАГОЕВГРАД и при спечелване на търга от мен ще сключа договора по надлежния

Дата: …………… Подпис:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

прочети още

Заповед

На основание гл. IV, т. 3 от Договор за възлагане управлението на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград № 405-ЧР- Д/14.09.2015г. ,

„Фолксваген“, модел „Транспортер“, вид „Специален“ , брой места – 5+1, с рег. № Е4645АМ,

дата на регистрация 13.01.1988г.

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград. за определяне на участника спечелилил търга.

№ 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

З А П О В Е Д

№ 375/09.06.2016 г.

НАРЕЖДАМ

1. Да се проведе публичен търг с явнно наддаване за продажба на автомобил марка

2. Начална тръжна цена на превозното средство – 600.00лв.

3. Публичния търг да се проведе на 27.06.2016г., от 10:00 часа в стая № 215, в сградата на

4. Заплащането на цената да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедтта

5. При неявяване на кандидат да се проведе втори търг на 11.08.2016г. от 10:00 часа в стая

6. Копие на настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на

прочети още