"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Заповед

На основание гл. IV, т. 3 от Договор за възлагане управлението на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград № 405-ЧР- Д/14.09.2015г. ,

„Фолксваген“, модел „Транспортер“, вид „Специален“ , брой места – 5+1, с рег. № Е4645АМ,

дата на регистрация 13.01.1988г.

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград. за определяне на участника спечелилил търга.

№ 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

З А П О В Е Д

№ 375/09.06.2016 г.

НАРЕЖДАМ

1. Да се проведе публичен търг с явнно наддаване за продажба на автомобил марка

2. Начална тръжна цена на превозното средство – 600.00лв.

3. Публичния търг да се проведе на 27.06.2016г., от 10:00 часа в стая № 215, в сградата на

4. Заплащането на цената да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедтта

5. При неявяване на кандидат да се проведе втори търг на 11.08.2016г. от 10:00 часа в стая

6. Копие на настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на

прочети още

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

Д-Р ЛИЛИЯ БАГАШЕВА

Д-Р ВАЛЕНТИН СЛАВОВ

Д-Р САШКА БЛАГОЕВА

Д-Р АЛЕКСАНДРИНА ВЛАХОВА

Д-Р ВЛАДИМИР ТАКОВСКИ

Д-Р РАДКА ЛАЗАРОВА

Д-Р АНГЕЛ КАРКЕЛЕВ

Д-Р ВЕНЕРА ДАСКАЛОВА

Д-Р АНТОАНЕТА КАЦАРСКА

Д-Р КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание Протокол № 2 от 30.10.2015г, от работата на Комисия, назначена със Заповед № 834/14.10.2015г. на Управителя на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ “СВЕТИ МИНА” ЕООД, Благоевград, за провеждане на конкурси за началници на 10 отделения и Главна медицинска сестра в СБАЛО „Свети Мина”, във връзка с чл.95, ал. 2, чл. 96, ал. 1 КТ и чл.11 от Вътрешни Правила за провеждане на конкурси, Ви уведомяваме, че сте класирани на първо място в проведения конкурс както следва:

1. Д-р Лилия Багашева – за началник на ОМОРРР

2. Д-р Валентин Славов - за началник на отделение по „Образна диагностика”

3. Д-р Сашка Благоева - за началник на отделение „Клинична лаборатория”

4. Д-р Александрина Влахова - за началник на отделение по „Клинична патология”

5. Д-р Владимир Таковски - за началник на „Хирургично отделение”

6. Д-р Радка Лазарова - за началник на отделение по „Лъчелечение”

7. Д-р Ангел Каркелев - за началник на „ОАИЛ”

8. Д-р Венера Даскалова - за началник на отделение „Микробиологична лаборатория”

9. Д-р Антоанета Кацарска - за началник на ОМО

10.Д-р Красимира Александрова - за началник на отделение по „Гинекология”

Съгласно чл. 96, ал. 1 от КТ, трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата.

Съгласно Чл.12 /1/ от Вътрешни Правила за провеждане на конкурси, участниците могат да подават писмени възражения срещу проведената процедура в тридневен срок от получаване на съобщението за класиране.

Председател комисия:

Лена Сандъкчиева

02.11.2015г.

Благоевград

прочети още
 Немска фондация дари линейка и оборудване за онкоболницата вБлагоевград

Немска фондация дари линейка и оборудване за онкоболницата вБлагоевград

Оборудвана линейка, инвалидни колички, специални хранителни добавки за пациенти с онкологични заболявания, медицински консумативи и други получи като дарение днес Специализираната болница за лечение на онкологични заболявания „Свети Мина” в Благоевград. Дарението се прави от немска фондация, част от Малтийския орден, чиито представители са баронеса Рени Фон Бехтолшайм, Мартин Драхейм и Ласко Лазаров..

„Това дарение е полезно както за болницата, така и за целия град. Надаваме се, че тези контакти ще търпят развитие и в бъдеще, защото всяка една помощ е добре дошла за нашата болница. От мое и от името на колектива изказвам дълбока признателност. Подобни инициативи укрепват доверието ни и ни насърчават в борбата срещу онкологичните заболявания и техните последици, дават увереност и вяра в човешката доброта, състрадание и човечност. С това дарение Вие показвате, че тези ценности са непреходни. Искам да изкажа своята огромна благодарност и лично на баронеса Рени Фон Бехтолшайм “, каза управителят на лечебното заведение д-р Георги Георгиев.

В Югозападна България дарения от фондацията са правени няколко пъти. „Започнахме през 2007 година. Тогава направихме дарение в дома за деца в Благоевград, в Дупница в детски дом за сираци, в Кочериново, в дом за стари хора, в Сапарева баня. Разпределяхме нещата за социално слаби хора“, каза баронеса Рени Фон Бехтолшайм.

„След като приключим тук заминаваме за Пловдивско, след това в Хасково, в Монтана, в Сунгурларе. През годините сме дарявали на много места и ще продължим да го правим“, каза Ласко Лазаров, представител на немската фондация от българска страна.

прочети още

Конкурс за длъжността главна медицинска сестра

О Б Я В А

Управителят на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, гр. Благоевград, ул. „Васил Левски” № 62 на основание чл. 68, ал. 7 и чл.70, ал. 1 от ЗЛЗ, във връзка с чл.90, ал.1 от КТ и, Вътрешни Правила за провеждане на конкурси на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, гр. Благоевград и Договор за възлагане на управление от 01.12.2014г., обявява:

Конкурс за длъжността „Главна медицинска сестра“

Конкурсът ще се проведе при следните условия:
I. Вид на конкурса конкурса – отворен, с участие на външни кандидати.
II. Начин на провеждане на конкурса за Главна медицинска сестра:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Писмена разработка и защита на проект на тема: „Управление на здравните грижи в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД за три годишен период”
3. Събеседване върху проблеми на качеството и икономическата ефективност на програмите по здравни грижи
III. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по „Управление на здравни грижи”;
2. Трудов стаж най-малко 10 години като медицинска сестра;
3. Управленски опит.
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за участие в конкурса, свободен текст
CV (Автобиография)
Диплом за завършено медицинско образование-нотариално заверено копие;
Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”-нотариално заверено копие;
Копия от други удостоверения за повишаване на квалификацията (ако има такива);
Препис-извлечение от трудовата книжка;
Удостоверение за членство в БАПЗГ;
Декларация за не извършване на конкурентна дейност;
Проект на тема: „Управление на здравните грижи в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД за три годишен период ” до 10 страници – 3 екземпляра.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” - съдържащ необходими документи за участие в конкурс и „Плик 2” - проект на тема: „Управление на здравните грижи в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД за три годишен период”.
По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса поставя въпроси и от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.
Документите се подават лично или чрез упълномощен представител в 30-дневен срок от публикуване на обявата в отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград, ул. „Васил Левски” № 62, всеки работен ден от 09.00ч до 15.00ч.
V. Критерии за оценка на кандидатите:
1. критерий “документи за участие в конкурса”;
2. критерий “оценка на проект”;
3. критерий “събеседване”;
4. критерий “курсове и сертификати за повишаване на квалификацията”.
Оценяването ще се извършва по шестобална система. Максимален брой точки - 6.
VI. На кандидатите за участие в конкурса да се предоставя при поискване:
1. Длъжностна характеристика;
2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на ЛЗ;
3. Статистически данни за дейността на ЛЗ за периода 2013 г. – 2016 г.;
4. Икономически показатели по пера за предходната финансова година
от 09:00 ч. до 15:00 ч., всеки работен ден, срещу документ за самоличност от отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД. ул. "Васил Левски” №62.
Телефон за контакти: 073/ 88 28 57
На не допуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7 дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът и мястото за провеждане на съответния етап от конкурса. Крайният резултат от конкурса, съгласно чл. 95, ал. 2 от КТ, ще бъде съобщен писмено на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.
Информация относно датите на провеждане на етапите на конкурса, оценяване, класиране и други ще се публикуват и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград http://www.sbalo-svetimina.com/.
Обявата е публикувана на 13.06.2016г. във в. „Вяра” и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград, ул. "Васил Левски” № 62.

прочети още

Конкурс за длъжността началник отделение за:

Свали Файл

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

2. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

3. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

4. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

5. МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

6. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

7. ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

8. ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

9. ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

10. ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ /ОАРИЛ/

Конкурсът ще се проведе при следните условия: Вид на конкурса – отворен, с участие на външни кандидати Начин на провеждане на конкурса:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Писмена разработка и защита на проект на тема: „Програма за организация на дейността на отделението за срок от 3 /три/ години с оглед ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението”.
3. Събеседване
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”;
2.Да имат придобита специалност, съответстваща на профила на отделението;
3.Да имат минимум 15 / петнайсет / години общ медицински стаж като лекар и стаж по специалността, според медицинския стандарт за съответната структура;
4. Да имат най-малко 10 години управленски опит.
Необходими документи за участие в конкурса:
 Заявление за участие в конкурса, свободен текст
 CV (Автобиография)
 Копие от диплома за висше медицинско образование;
 Копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението;
 Сертификати за допълнителна медицинска квалификация;
 Удостоверение за членство в съсловните лекарски организации
 Препис извлечение от трудовата книжка;
 Декларация за не извършване на конкурентна дейност –свободен текст
 Проект на тема: „Програма за организация на дейността на отделението за срок от 3 /три/ години с оглед ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението” до 10 страници – 3 екземпляра. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” - съдържащ необходими документи за участие в конкурса и „Плик 2” - проект на тема: „Програма за организация на дейността на отделението за срок от 3 /три/ години с оглед ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението”. По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса поставя въпроси и от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител в 30-дневен срок от публикуване на обявата в отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград, „Васил Левски” № 62, всеки работен ден от 09.00ч до 15.00ч
Критерии за оценка на кандидатите:
1. критерий “документи за участие в конкурса”;
2. критерий “оценка на проект”;
3. критерий “събеседване”;
4. критерий “курсове и сертификати за повишаване на квалификацията”.
Оценяването ще се извършва по шестобална система. Максимален брой точки - 6.
На кандидатите за участие в конкурса се предоставя:
1. Длъжностна характеристика;
2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на съответното отделение;
3. Статистически данни за дейността на отделението за периода 2012 г. – 2014 г.;
4. Икономически показатели по пера за предходната финансова година. от 09:00 ч. до 15:00 ч. всеки работен ден срещу документ за самоличност от отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД. ул. "Васил Левски” №62. Телефон за контакти: 073/ 88 28 57 На не допуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7 дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът и мястото за провеждане на съответния етап от конкурса Крайният резултат от конкурса, съгласно чл. 95, ал. 2 от КТ, ще бъде съобщен писмено на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му. Информация относно датите на провеждане на етапите на конкурса, оценяване, класиране и други ще се публикуват и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград http://www.sbalo-svetimina.com/. Обявата е публикувана на 15.09.2015г. във в. „Вяра” и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград, ул. "Васил Левски” № 62.
прочети още