"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ЗАПОВЕД 58

ЗАПОВЕД 58

З А П О В Е Д

410/27.06.2016 г.

Във връзка с непроведен търг , организиран съгласно заповед № 375/ 09.06.2016 г. на управителя на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград, променям заповед № 375/ 09.06.2016 г в т.5 като

НАРЕЖДАМ

При неявяване на кандидат да се проведе втори търг на 11.07.2016г. от 10:00 часа в стая № 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Копие на настоящата заповед да се публикува на сайта на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Управител:

/Д-р Георги Георгиев/