"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Заповед

Заповед

На основание гл. IV, т. 3 от Договор за възлагане управлението на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград № 405-ЧР- Д/14.09.2015г. ,

„Фолксваген“, модел „Транспортер“, вид „Специален“ , брой места – 5+1, с рег. № Е4645АМ,

дата на регистрация 13.01.1988г.

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград. за определяне на участника спечелилил търга.

№ 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

З А П О В Е Д

№ 375/09.06.2016 г.

НАРЕЖДАМ

1. Да се проведе публичен търг с явнно наддаване за продажба на автомобил марка

2. Начална тръжна цена на превозното средство – 600.00лв.

3. Публичния търг да се проведе на 27.06.2016г., от 10:00 часа в стая № 215, в сградата на

4. Заплащането на цената да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедтта

5. При неявяване на кандидат да се проведе втори търг на 11.08.2016г. от 10:00 часа в стая

6. Копие на настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на