"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

З А П О В Е Д № 695/24.10.2016 г.

З А П О В Е Д
№ 695/24.10.2016 г.

На основание гл. IV, т. 3 от Договор за възлагане управлението на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград № 405-ЧР-Д/14.09.2015г.,

НАРЕЖДАМ

Да се проведе публичен търг с явнно наддаване за продажба на автомобил марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, вид „Специален“ , брой места – 5+1, с рег. № Е4645АМ, дата на регистрация 13.01.1988г.

Начална тръжна цена на превозното средство – 500.00лв.

Публичния търг да се проведе на 01.11.2016г., от 10:00 часа в стая № 215, в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Заплащането на цената да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедтта за определяне на участника спечелилил търга.

При неявяване на кандидат да се проведе втори търг на 04.11.2016г. от 10:00 часа в стая № 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Копие на настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

УКАЗАНИЯ

 

Д-р Георги Георгиев

Управител