"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СБАЛО „СВЕТИ МИНА“ ЕООД

2018-06-14 06:24:51

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СБАЛО „СВЕТИ МИНА“ ЕООД

23.05.2018

Като лечебно заведение и търговско дружество СБАЛО „Свети Мина” ЕООД гр. Благоевград, представялва Администратор на лични данни и е задължено да обработва лични данни на физически лица, като гарантира тяхното обработване изцяло в съответствие с Общ регламент относно защитата на данните Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и други релевантни нормативни актове, включително и настоящата Политика за поверителност.

Тази Политика има за цел да изясни понятията, субектите и реда за обработване на личните данни, които дружеството е задължено да събира, съхранява, обработва и предоставя с оглед осъществяване на основната си дейност.
Политиката може да търпи промени в определени моменти, поради настъпили нови обстоятелства или необходимост от допълнителна защита на данните, като всяка промяна ще бъде незабавно отразявана в настоящия текст.
Ето защо, моля всеки път, когато ползвате наши услуги, да се запознаете с актуалния текст на Политиката.

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от болницата лични данни, както и да поиска от юриста в СБАЛО „Свети Мина”  да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните.

За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне юриста в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД г-жа Лена Сандъкчиева:


на телефон:
+359/887/944 643
по е-mail адрес:
evroconsult@abv.bg
на място – на адреса на болницата: гр. София, ул. Георги Софийски №1, сградата на администрацията

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Целият текст "Политика отностно обработка на личните данни в СБАЛО „Свети Мина“ тук: http://www.sbalo-svetimina.com/about_us