"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Указания

Указания

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЪС ЗАПОВЕД № 375/09.06.2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВННО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛ

МАРКА „ФОЛКСВАГЕН“, МОДЕЛ „ТРАНСПОРТЕР“, ВИД „СПЕЦИАЛЕН“ , БРОЙ

МЕСТА – 5+1, С РЕГ. № Е4645АМ, ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ 13.01.1988г.

УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.

Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо

или юридическо лице.

Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след представяне на

нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

В случай, че кандидатът е чуждестранно лице, пълномощното се представя и с превод

на български език.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.

За допускане до участие в търга, кандидатът трябва да представи на комисията за

провеждане на търга:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), към което прилага

следните документи:

-за физическите лица и представителите на юридическите лица – копие на документ

за самоличност, а в случаите, когато участва пълномощник – и нотариално заверено

пълномощно;

-за кандидати, регистрирани по Търговския закон в Република България – копие на

документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на участника, съгласно

чл. 23 от Закона за търговския регистър;

-за кандидати чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ на съдебен

или административен орган от държавата, в която са установени, с превод на български език;

Заявлението за участие следва да бъде внесено в СБАЛО „СВЕТИ МИНА”

ЕООД, Благоевград, в стая 215, до 15,30 часа на 26.06.2016г.

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Оглед на автомобила може да се извършва всеки ден до 26.06.2016г.

/включително/ от 09.00 часа до 12.00 часа

Кандидат, който не представи някой от посочените по-горе документите или

представеният документ не е в изискуемата форма, не се допуска до участие в търга.

УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Преди започване на търга, комисията установява:

а) самоличността на кандидатите, участващи в търга или на техните представители;

б) редовността на документите на кандидатите за упълномощаване.

Комисията проверява необходимите документи съгласно настоящите указания.

Кандидат, който не е представил изискуемите документи не се допуска до участие в

търга.

Допуснатите кандидати се вписват в списъка на участниците.

Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията.

Когато се яви само един от кандидатите търгът се отлага с 1 (един) час и ако в този

срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като това обстоятелство се вписва в

изготвения протокол от комисията.

Председателят на комисията за провеждане на търга открива търга, като обявява пред

присъстващите:

а) състава на комисията за провеждане на търга;

б) броя на кандидатите, които са се явили за участие в търга;

в) началната тръжна цена;

г) стъпката на наддаване в лева.

Наддаването се извършва чрез обявяване от председателя на комисията на

последователни суми над началната цена, разграничени със звуков сигнал, като всяко

увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми и вдигат номера, под

който са записани в списъка за участие.

Обявената от участника сума се приема за окончателна от комисията и другите

участници в търга, без право на позоваване на грешка.

Преди третото обявяване на последната оферта, председателят на комисията отправя

предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва

със звуков сигнал.

Председателят на комисията обявява участника, спечелил търга и предложената от

него цена.

Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се съставя и подписва от

тръжната комисия в 3 екземпляра - по един за спечелилия търга, за Комисията и за касата на

болницата.

Цената на покупката се внася от спечелилия търга кандидат в срок до 3 (три) работни

дни от закриване на търга по банковата сметка на болницата.

В случай на неплащане на цената в срока обявява се служебно за спечелил търга

участника, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го поканва в

срок до 3 (три) работни дни да извърши плащането. Ако поканеният участник в търга не

внесе цената в определения срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че

вещта не е продадена

След плащане на цената, потвърждаване на превода от банката и представяне на

платежния документ, с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД

Подписаният

..........................................................................................................

.........................................................................................................................................

Декларирам, че направих подробен оглед автомобил марка

„фолксваген“, модел „транспортер“, вид „специален“ , брой места – 5+1, с

рег. № е4645ам, дата на регистрация 13.01.1988г. и съм запознат с всички

особености , които биха повлияли на предложената от мен цена.

Дата ...... 2016 г. Декларатор:..................

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА

СБАЛО „СВЕТИ МИНА” ЕООД

БЛАГОЕВГРАД

от ……………………………………………………….................................... (трите имена

на лицето) лична карта № .................................., издадена от .............................. на ...................

г., ЕГН .................................., живущ/а в гр............................., ул……………………………. №

....., ж.к. ................................................., бл. ........, вх. ....., ап. ...., представител на

....................................................................... (наименование на търговеца)

ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

След като се запознах с документацията за участие в търг с явно наддаване за

продажба на автомобил марка „фолксваген“, модел „транспортер“, вид „специален“ ,

брой места – 5+1, с рег. № е4645ам, дата на регистрация 13.01.1988г., собственост на

СБАЛО „СВЕТИ МИНА” ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

Приемам условията, посочени в указанията и желая да участвам в търга за автомобил

марка „фолксваген“, модел „транспортер“, вид „специален“ , брой места – 5+1, с рег. №

е4645ам, дата на регистрация 13.01.1988г., собственост на СБАЛО „СВЕТИ МИНА”

ЕООД, БЛАГОЕВГРАД и при спечелване на търга от мен ще сключа договора по надлежния

Дата: …………… Подпис:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ