"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

Д-Р ЛИЛИЯ БАГАШЕВА

Д-Р ВАЛЕНТИН СЛАВОВ

Д-Р САШКА БЛАГОЕВА

Д-Р АЛЕКСАНДРИНА ВЛАХОВА

Д-Р ВЛАДИМИР ТАКОВСКИ

Д-Р РАДКА ЛАЗАРОВА

Д-Р АНГЕЛ КАРКЕЛЕВ

Д-Р ВЕНЕРА ДАСКАЛОВА

Д-Р АНТОАНЕТА КАЦАРСКА

Д-Р КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание Протокол № 2 от 30.10.2015г, от работата на Комисия, назначена със Заповед № 834/14.10.2015г. на Управителя на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ “СВЕТИ МИНА” ЕООД, Благоевград, за провеждане на конкурси за началници на 10 отделения и Главна медицинска сестра в СБАЛО „Свети Мина”, във връзка с чл.95, ал. 2, чл. 96, ал. 1 КТ и чл.11 от Вътрешни Правила за провеждане на конкурси, Ви уведомяваме, че сте класирани на първо място в проведения конкурс както следва:

1. Д-р Лилия Багашева – за началник на ОМОРРР

2. Д-р Валентин Славов - за началник на отделение по „Образна диагностика”

3. Д-р Сашка Благоева - за началник на отделение „Клинична лаборатория”

4. Д-р Александрина Влахова - за началник на отделение по „Клинична патология”

5. Д-р Владимир Таковски - за началник на „Хирургично отделение”

6. Д-р Радка Лазарова - за началник на отделение по „Лъчелечение”

7. Д-р Ангел Каркелев - за началник на „ОАИЛ”

8. Д-р Венера Даскалова - за началник на отделение „Микробиологична лаборатория”

9. Д-р Антоанета Кацарска - за началник на ОМО

10.Д-р Красимира Александрова - за началник на отделение по „Гинекология”

Съгласно чл. 96, ал. 1 от КТ, трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата.

Съгласно Чл.12 /1/ от Вътрешни Правила за провеждане на конкурси, участниците могат да подават писмени възражения срещу проведената процедура в тридневен срок от получаване на съобщението за класиране.

Председател комисия:

Лена Сандъкчиева

02.11.2015г.

Благоевград