"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Публичен търг

2019-07-12 07:40:45

Публичен търг

Одобрявам:

/Д-р Георги Георгиев - Управител/

  

З А П О В Е Д

 № 107/08.07.2019 г.

На основание гл. IV, т. 3 от Договор за възлагане управлението на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград № 268-ЧР-Д/18.03.2019г.,

 

НАРЕЖДАМ

 

  1. Да се проведе публичен търг с явнно наддаване за продажба на автомобил марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, вид „Специален-линейка“, брой места – 1+2, с рег. № Е 4154КТ, дата на производство – 2002 г, 2200 кубика – дизел, стандарт EURO 3.
  2. Начална тръжна цена на превозното средство – 20000лв.
  3. Депозит за участие в размер на 200.00 лв., платими в брой или по сметката на ЛЗ BG11SOMB91301013959201, Общинска банка. При неявяване на участник на търга, депозитът не се възстановява.
  4. Цена на документация – 10.00 лв.
  5. Публичният търг да се проведе на 26.07.2019г., от 10:00 часа в стая № 215, в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.
  6. Заплащането на цената да се извърши в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедтта за определяне на участника спечелилил търга.
  7. При неявяване на кандидат, да се проведе втори търг на 307.2019г. от 10:00 часа в стая № 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.
  8. Копие на настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.