"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

П Р А В И Л А

П Р А В И Л А

УТВЪРДИЛ:

ДОКТОР ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

УПРАВИТЕЛ

П Р А В И Л А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ

на основание раздел IV от КТ и чл. 68 и 70 от ЗЛЗ.Файл с правила