"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Конкурс за длъжността началник отделение за:

Конкурс за длъжността началник отделение за:
Свали Файл

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

2. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

3. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

4. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

5. МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

6. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

7. ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

8. ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

9. ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

10. ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ /ОАРИЛ/

Конкурсът ще се проведе при следните условия: Вид на конкурса – отворен, с участие на външни кандидати Начин на провеждане на конкурса:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Писмена разработка и защита на проект на тема: „Програма за организация на дейността на отделението за срок от 3 /три/ години с оглед ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението”.
3. Събеседване
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”;
2.Да имат придобита специалност, съответстваща на профила на отделението;
3.Да имат минимум 15 / петнайсет / години общ медицински стаж като лекар и стаж по специалността, според медицинския стандарт за съответната структура;
4. Да имат най-малко 10 години управленски опит.
Необходими документи за участие в конкурса:
 Заявление за участие в конкурса, свободен текст
 CV (Автобиография)
 Копие от диплома за висше медицинско образование;
 Копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението;
 Сертификати за допълнителна медицинска квалификация;
 Удостоверение за членство в съсловните лекарски организации
 Препис извлечение от трудовата книжка;
 Декларация за не извършване на конкурентна дейност –свободен текст
 Проект на тема: „Програма за организация на дейността на отделението за срок от 3 /три/ години с оглед ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението” до 10 страници – 3 екземпляра. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” - съдържащ необходими документи за участие в конкурса и „Плик 2” - проект на тема: „Програма за организация на дейността на отделението за срок от 3 /три/ години с оглед ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението”. По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса поставя въпроси и от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител в 30-дневен срок от публикуване на обявата в отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград, „Васил Левски” № 62, всеки работен ден от 09.00ч до 15.00ч
Критерии за оценка на кандидатите:
1. критерий “документи за участие в конкурса”;
2. критерий “оценка на проект”;
3. критерий “събеседване”;
4. критерий “курсове и сертификати за повишаване на квалификацията”.
Оценяването ще се извършва по шестобална система. Максимален брой точки - 6.
На кандидатите за участие в конкурса се предоставя:
1. Длъжностна характеристика;
2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на съответното отделение;
3. Статистически данни за дейността на отделението за периода 2012 г. – 2014 г.;
4. Икономически показатели по пера за предходната финансова година. от 09:00 ч. до 15:00 ч. всеки работен ден срещу документ за самоличност от отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД. ул. "Васил Левски” №62. Телефон за контакти: 073/ 88 28 57 На не допуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7 дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът и мястото за провеждане на съответния етап от конкурса Крайният резултат от конкурса, съгласно чл. 95, ал. 2 от КТ, ще бъде съобщен писмено на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му. Информация относно датите на провеждане на етапите на конкурса, оценяване, класиране и други ще се публикуват и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград http://www.sbalo-svetimina.com/. Обявата е публикувана на 15.09.2015г. във в. „Вяра” и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград, ул. "Васил Левски” № 62.