"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Конкурс за длъжността главна медицинска сестра

 Конкурс за длъжността главна медицинска сестра

О Б Я В А

Управителят на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, гр. Благоевград, ул. „Васил Левски” № 62 на основание чл. 68, ал. 7 и чл.70, ал. 1 от ЗЛЗ, във връзка с чл.90, ал.1 от КТ и, Вътрешни Правила за провеждане на конкурси на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, гр. Благоевград и Договор за възлагане на управление от 01.12.2014г., обявява:

Конкурс за длъжността „Главна медицинска сестра“

Конкурсът ще се проведе при следните условия:
I. Вид на конкурса конкурса – отворен, с участие на външни кандидати.
II. Начин на провеждане на конкурса за Главна медицинска сестра:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Писмена разработка и защита на проект на тема: „Управление на здравните грижи в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД за три годишен период”
3. Събеседване върху проблеми на качеството и икономическата ефективност на програмите по здравни грижи
III. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по „Управление на здравни грижи”;
2. Трудов стаж най-малко 10 години като медицинска сестра;
3. Управленски опит.
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за участие в конкурса, свободен текст
CV (Автобиография)
Диплом за завършено медицинско образование-нотариално заверено копие;
Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”-нотариално заверено копие;
Копия от други удостоверения за повишаване на квалификацията (ако има такива);
Препис-извлечение от трудовата книжка;
Удостоверение за членство в БАПЗГ;
Декларация за не извършване на конкурентна дейност;
Проект на тема: „Управление на здравните грижи в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД за три годишен период ” до 10 страници – 3 екземпляра.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” - съдържащ необходими документи за участие в конкурс и „Плик 2” - проект на тема: „Управление на здравните грижи в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД за три годишен период”.
По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса поставя въпроси и от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.
Документите се подават лично или чрез упълномощен представител в 30-дневен срок от публикуване на обявата в отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград, ул. „Васил Левски” № 62, всеки работен ден от 09.00ч до 15.00ч.
V. Критерии за оценка на кандидатите:
1. критерий “документи за участие в конкурса”;
2. критерий “оценка на проект”;
3. критерий “събеседване”;
4. критерий “курсове и сертификати за повишаване на квалификацията”.
Оценяването ще се извършва по шестобална система. Максимален брой точки - 6.
VI. На кандидатите за участие в конкурса да се предоставя при поискване:
1. Длъжностна характеристика;
2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на ЛЗ;
3. Статистически данни за дейността на ЛЗ за периода 2013 г. – 2016 г.;
4. Икономически показатели по пера за предходната финансова година
от 09:00 ч. до 15:00 ч., всеки работен ден, срещу документ за самоличност от отдел „Човешки ресурси” на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД. ул. "Васил Левски” №62.
Телефон за контакти: 073/ 88 28 57
На не допуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7 дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът и мястото за провеждане на съответния етап от конкурса. Крайният резултат от конкурса, съгласно чл. 95, ал. 2 от КТ, ще бъде съобщен писмено на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.
Информация относно датите на провеждане на етапите на конкурса, оценяване, класиране и други ще се публикуват и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград http://www.sbalo-svetimina.com/.
Обявата е публикувана на 13.06.2016г. във в. „Вяра” и на електронната страница на СБАЛО „Св. Мина”, ЕООД, гр. Благоевград, ул. "Васил Левски” № 62.