"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Съобщение

На 18 юни 2013 г. Управителят на „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД д-р Христина Кузманова - Янкова подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-08-01002. В съответствие с договора лечебното заведение ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 164 369,79 лева за финансирането на проект „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Основните дейности, които ще се изпълняват и финансират по настоящия проект са: • „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД“. • „Доставка на дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси“. • „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД“. • „Застраховане на закупените дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси". • „Осигуряване на информация и публичност". • „Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта". Всички дейности по организацията и управлението на проекта ще бъдат извършвани при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти. Професионалното управление на проекта ще бъде осъществено чрез подходящо подбран екип от специалисти. Екипът за организация и управление на проекта ще провежда финансов мониторинг като неразделна част от общия мониторинг на проекта, ще организира воденето на точна и редовна документация и аналитични счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта и позволяващи извършването на проверки от страна на представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Покажи още

Пресконференция

Уважаеми дами и господа, Уважаеми колеги, Каним ви на пресконференция в четвъртък, 15 август 2013 година в 11.00 часа в сградата на „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина”” ЕООД, гр. Благоевград. Ще имате възможност да се запознаете с проекта „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Ще можете да разберете, как в реални условия, европейските пари „работят” за подобряване на условията на труд, за намаляване на рисковете на работните места и др. При желание ще бъде осигурена възможност за самостоятелни интервюта. Лице за контакт – Христо Димитров Кючуков Телефон за контакт - 0894521752

Покажи още

Проведена пресконференция

Днес в сградата на „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина" ЕООД, гр. Благоевград бе проведена пресконференция с която официално бе даден старт на проект „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар“. Срока за изпълнение на проекта е 10 месеца,като основните цели на проекта са: - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД. - Доставка на дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси. - Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД. - Застраховане на закупените дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси. - Осигуряване на информация и публичност. - Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта. Организацията и управлението на проекта ще бъдат извършвани при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти.

Покажи още

Модернизиране

След проведена процедура по проект Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД - град Благоевград за "Доставка на дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси", са доставени и монтирани Осветление за операционна зала и Операционна маса в Хирургично отделение, както и Портативен уред за измерване на общия радиационен фон.

Покажи още

Европейски проект

„СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД продължава успешното изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-08-01002 за финансирането на проект „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар“. В процес на предварително съгласуване с Агенцията по заетостта е документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД“. През м. ноември 2013 г. бяха завършени дейностите „Доставка на дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси“ и „Застраховане на закупените дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси". Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД“. С избрания изпълнител е подписан договор и дейността е вече е изпълнена. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Покажи още

Европейски проект

„СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД успешно завърши проект „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар“. Проектът беше осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз в съответствие с изискванията на подписания с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-08-01002 от 18 юни 2013 г. Организацията и управлението на проекта бяха извършени при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти. Създадената професионална организация на управление позволи всички предвидени проектни дейности да бъдат изпълнени в рамките на утвърдените срокове и на предвидените средства в бюджета. С успешното осъществяване на дейностите бяха постигнати общата и специфичните цели на проекта. В хода на реализирането на проекта бяха изпълнени следните дейности: • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД. • Доставка на дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси“. • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД. • Застраховане на закупените дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси. • Осигуряване на информация и публичност. • Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта. Изборът на най-подходящите в качествено и икономическо отношение изпълнители на проектните дейности беше извършен при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, недопускане на конфликт на интереси и на осъществяване на корупционни схеми и практики. Всички процедури за избор на изпълнителите на дейностите са проведени в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки. В рамките на изготвения анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на болницата избраният изпълнител описа сегашното състояние на „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, организацията на трудовата дейност, съдържанието и характеристиките на основните и спомагателни трудови дейности, управлението на персонала, условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, управлението на дейността по осигуряване на безопасността и здравето. Наред с това бяха определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на лечебните процеси. Въз основа на изготвения анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда бяха определени кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения. Въз основа на обобщения анализ на резултатите, бяха направени съответните изводи за състоянието на лечебното заведение и организацията на трудовия процес и бяха определени приоритетите и препоръките, както и необходимите действия и ресурси за тяхното реализиране. За да се обезопасят съществуващите медицински процеси и се подобрят условията на труд на медицинския и немедицински персонал, бяха закупени предвидените с проекта дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси - портативен уред за измерване на общия радиационен фон, операционна маса за Хирургично отделение и осветление за операционната зала. Въз основа на извършената оценка на риска на работните места и представения към проектното предложение списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства, за тези служители бяха закупени предпазни средства и специално работно облекло. В съответствие с изискванията на Управляващия орган закупените предпазни средства и специално работно облекло за персонала са с по-висок клас на защита. След приключване на дейността по доставка на дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси, беше избрана застрахователна компания, с която СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД сключи договор за застраховане на ДМА. Със средства от бюджета на проекта е покрита сумата за застраховката само до края за изпълнение на проектните дейности. Непосредствено след стартирането на проекта бяха осъществени планираните дейностите за сигуряване на информация и публичност. На входа на болницата е монтирана информационна табела. Във в-к „Вяра“ са публикувани две съобщения, оповестяващи стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране, както и обобщените резултати от проекта. Изготвени и разпространени са 2 000 бр. информационни брошури, в които, наред с описанието на проекта, се отбелязва финансовият принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. На интернет страницата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД е публикувана обща информация за проекта и регулярни съобщения за напредъка на проектните дейности. В крайна сметка, след успешното изпълнение на предвидените проектни дейности, беше постигната основната цел на проекта - подобряване условията на труд в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар за безопасност и здраве при работа. Чрез извършената доставка на дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси бяха подобрени условията на труд в лечебното заведание, а със закупените лични предпазни средства и специално работно облекло беше осигурена безопасност при работа на персонала и опазване на неговото здраве.

Покажи още