"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Списък на клинични пътеки

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 17A ОТ НРД 2018 ГОДИНА СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „СБАЛО” СВЕТИ МИНА „” ЕООД И НЗОК СЪГЛАСНО ДОГОВОР №010788/29.05.2018


КП№ 72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт – 600.00 лв

КП№ 74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – 920.00 лв

КП № 160 Нерадикално отстраняване на матката – 1100.00 лв

КП № 161 Радикално отстраняване на женски полови органи- 1100.00 лв

КП № 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи – 770.00 лв

КП № 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи – 330.00 лв

КП№ 164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената – 806.00 лв

КП№ 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената – 650.00 лв

КП № 167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация – 2200.00 лв

КП № 171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години – 2800.00 лв

КП № 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години – 1780.00 лв

КП № 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години – 2600.00 лв

КП № 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години – 1100.00 лв

КП № 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома – 650.00 лв

КП№181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – 500.00 лв

КП № 182 Оперативни процедури при хернии – 650.00 лв

КП № 184 Конвенционална холецистектомия  - 1150.00 лв

КП № 185 Лапароскопска холецистектомия – 950.00 лв

КП № 186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища  - 2300.00 лв

КП № 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност – 1820.00 лв

КП № 191 Оперативни процедури върху далака – над 18 год. – 1000.00 лв

под 18 год.  - 1500.00 лв

КП № 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 – 1300.00 лв

КП № 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия – 300.00 лв

КП № 195 Оперативно лечение при остър перитонит – 2200.00 лв

КП № 198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани – 2200.00 лв

КП № 199 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания

- злокачествени – 550.00 лв

- доброкачествени – 305.00 лв

КП № 202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност – 800.00 лв

КП № 240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения – 470.00 лв

КП№ 241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ – 400.00 лв

КП № 241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР – 600.00 лв

КП № 246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности – 665.00 лв

КП№ 249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници – 1100.00 лв

КП № 253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания  - 65.00 лв