"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Списък на клинични пътеки

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 16 ОТ НРД 2015 ГОДИНА СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „СБАЛО” СВЕТИ МИНА „” ЕООД И НЗОК СЪГЛАСНО ДОГОВОР №0010788/27.02.2015


1.КП№74 ”Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума" -920.00 лв
2.КП№160 ”Нерадикално отстраняване на матката” -1024.00 лв.
3.КП №162 „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи „ – 711.00.лв
4.КП №163 „ Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови орогани- 277.00 лв
5.КП №171 „ КОперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години„ 2700.00 лв
6.КП 175 „ Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години” – 2453.00 лв.
7.КП №177 „ Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност на лица над 18 години” -939.00 лв.
8.КП№181 „Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство" - 426.00 лв
9.КП №182 „Оперативни процедури при хернии / с изключение на планови операции и операции за вродени хернии на деца до 10 годишна възраст / -574 .00 лв
10.КП №184 „ Конвенционална холецистектомия /с изключение на планови операции до 10 годишна възраст/ -1127.00 лв
11.КП №186 „ Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища”/ сизключение на планови операции до 10 годишна възраст/ -2138.00 лв
12.КП №175 „ Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища”-1720.00 лв.
20.КП№176 „ Оперативни процедури върху далак при лица над 18 години -1000.00 лв
21.КП №179 „ Оперативно лечение на онкологично заболяванае на гърдата стадий Т1-4,N0-2,М0” / с изключение на планови операции на деца до 10 годишна възраст”-1100 лв
22.КП № 180”Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия/ с изключение на планови операции и операции за вродени малформации на деца до 10 годишна възраст/ - 200.00 лв
23.КП №181 „ Оперативно лечение при остър перитонит-2000.00 лв
24.КП№184.1 „ Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани / с изключение на планови операции на деца до 10 годишна възраст/- 500.00 лв.
25.КП№185 „Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразования с минимален болничен престой 1 ден”/ с изключение на планови операции на деца до 10 годишна възраст/ -454.00 лв
26.КП №188” Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност /за лица над 18 години- 700 .00 лв
27КП№214.2 „Спешни състояние в гръдната хирургия – 450.00 лв
28. КП №255 „Ортоволтна перкутанно лъчелечение и метаболитна брахитерапия с високи активности -655.00 лв
29.КП №257 .2 „Триизмерна конвенционална телегама терапия и брахитерапия със закрити източници -1100 .00 лв
30.КП №297 „Палиативни грижи при онкологично болни „ -51.00 лв
31.КП №298 „ Системно парентерално лекарствено лечение на солидни тумори синфузионни режими с различна продължителности дни / на основание писмо на НЗОК изх. №20-01-25 / 24.02.2015 год. -470.00 лв