"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Списък на клинични процедури

АМБУЛАТОРНИ / КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 18А ОТ НРД 2018 ГОДИНА СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „СБАЛО” СВЕТИ МИНА „” ЕООД И НЗОК СЪГЛАСНО ДОГОВОР №011244/29.05.2018

АПр №4  ”Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия /за лица над 18 години/" - 182.00  лв.

АПр №5 ”Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания с продължителност до 12 часа" – 50.00 лв.

АПр №6 ”Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с продължителност до 12 часа „ - 150 .00 лв.

АПр№7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания" – 130.00 лв.

АПр№8 „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия" – 250.00 лв.

АПр№33 „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема" – 12.00 лв.

 АПр№34 „Ендоскопска диагностика на заболявания,засягащи стомашно-чревния тракт" -120.00 лв. 

 АПр№38 „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО" – 22.00 лв.