"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Списък на клинични процедури

АМБУЛАТОРНИ / КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 16 ОТ НРД 2015 ГОДИНА СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „СБАЛО” СВЕТИ МИНА „” ЕООД И НЗОК СЪГЛАСНО ДОГОВОР №0010788/27.02.2015

1. АПр №5 ”Определяне на план за лечение на болни с злокачествени заболявания" – 50.00 лв.

2. АПр №6 ”Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания„ - 150 лв.

3. АПр№7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания" – 130.00 лв.

4. АПр№8 „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия" – 150лв.

5. АПр№33 „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема" – 12.00 лв.

6. АПр№38 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО" – 22.00 лв.